• Consult

  orthomoleculair en voeding

 • Privacyverklaring

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Uw naam, adres en woonplaats
  Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  de datum van de behandeling
  een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘ORTHO1 Orthomoleculair of ACU1 acupunctuur consult’

  GOOGLE ANALYTICS
  Voor het optimaal laten functioneren van de website wordt er gebruik gemaakt van google analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met google. Hierdoor zal:
  - Het laatste octet van uw ip adres worden gemaskeerd
  - Uw gegevens niet worden gedeeld
  - Er wordt geen gebruik gemaakt van andere google diensten in combinatie met Google Analytics - cookies